Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

dobinka
11:05
dobinka
10:44
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
dobinka
10:42
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaaniakot aniakot

June 16 2015

dobinka
22:50
1767 f82a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
dobinka
22:46
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaafrocostamgowno afrocostamgowno
dobinka
22:39
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

May 23 2015

21:46
4355 4378 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
21:42

May 03 2015

20:43
3018 49a3 500
Reposted fromtwice twice
20:42
1938 13af 500

bakerie:

stripes for days

Reposted fromtwice twice

April 11 2015

dobinka
20:55
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viatwice twice
20:54
6569 7ede 500
Reposted fromtwice twice

April 06 2015

21:45
dobinka
20:17

March 05 2015

dobinka
22:07
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viamonochromaticworld monochromaticworld
dobinka
22:07
dobinka
22:06
dobinka
22:05
7676 d7e2
Reposted fromusual usual viamonochromaticworld monochromaticworld
dobinka
22:03
5534 8fa0
Reposted fromsaku saku viamonochromaticworld monochromaticworld
dobinka
22:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl